پاکسازی محوطه هنرستان شهیدمطهری

برداشت گل ولای وپاکسازی محوطه هنرستان شهید مطهری توسط نیروهای پرتلاش خدمات شهری


بازدیددکتراحمدی شهردارنکا ونماینده بانوان درشورای اسلامی شهرومسئولین دوائرازمناطقی که دراثرط ...

بازدیددکتراحمدی شهردارنکا ونماینده بانوان درشورای اسلامی شهرومسئولین دوائرازمناطقی که دراثرطوفان وبارندگی چندروزاخیردچارآسیب شده


روایت خدمت

گزارش لحظه ای ازخسارات وارده طوفان وعملکردنیروهای خدماتی


روایت خدمت...

درختکاری وترمیم فضای سبزبلوارآزادگان

برداشت گل ولای وپاکسازی محوطه هنرستان شهید مطهری توسط نیروهای پرتلاش خدمات شهری

بازدیددکتراحمدی شهردارنکا ونماینده بانوان درشورای اسلامی شهرومسئولین دوائرازمناطقی که دراثرطوفان وبارندگی چندروزاخیردچارآسیب شده

گزارش لحظه ای ازخسارات وارده طوفان وعملکردنیروهای خدماتی

درختکاری وترمیم فضای سبزبلوارآزادگان